/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Xem Xét Mức Độ Đang Diễn Ra Trên Aurora - HiddenGem Team

Xem Xét Mức Độ Đang Diễn Ra Trên Aurora

News

Xem Xét Mức Độ Đang Diễn Ra Trên Aurora

News

Xem Xét Mức Độ Đang Diễn Ra Trên Aurora

News

Bạn nên biết cách chuyển token của mình từ Ethereum network sang AURORA network (và cũng có thể nhận được một đợt airdrop token $AURORA cho việc này).

Trước hết, hãy truy cập bridge website https://aurora.dev/bridge và nhấp vào New Transfer:

Trong phần transfer, nhấp vào Deposit to Aurora sẽ xuất hiện các biểu tượng $ETH -> $AURORA.

Chọn token mà bạn muốn thực hiện chuyển, chọn số lượng token và nhấp vào Approve Transfer, sau đó Confirm Transfer và xác nhận trong MetaMask.

Trên trang bridge bạn có thể thấy thời gian chuyển tiền và trạng thái Transfer của mình.

Quá trình này mất khoảng 10 phút.

Nếu bạn muốn chuyển từ Aurora network sang $ETH network, thì khi tạo New Transfer. (https://aurora.dev/bridge/new), bạn cần nhấp vào Withdraw from Aurora và lặp lại các bước.

Và các DEX mới trên Aurora đã hoạt động, nơi bạn có thể swap hoặc add liquidity thông qua Aurora với gas commission bằng không.

https://wannaswap.finance/exchange/swap

https://www.trisolaris.io/#/swap