/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Việt Nam chuẩn bị khung pháp lý cho tài sản ảo, tiền mã hoá - HiddenGem Team

Việt Nam chuẩn bị khung pháp lý cho tài sản ảo, tiền mã hoá

News

Việt Nam chuẩn bị khung pháp lý cho tài sản ảo, tiền mã hoá

News

Việt Nam chuẩn bị khung pháp lý cho tài sản ảo, tiền mã hoá

News

Trong thông báo gửi các cơ quan ngày 23/3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải giao Bộ Tài chính chủ trì xác định các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể cần sửa đổi, bổ sung và ban hành gắn với các cơ quan liên quan và các tổ chức. Điều này đang được thực hiện để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc quản lý tài sản ảo, tài sản kỹ thuật số và tiền mã hóa theo Quyết định 1255.

Trước đó, ngày 21/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1255 phê duyệt Đề án hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để quản lý, xử lý đối với tài sản ảo, tiền mã hóa và tiền kỹ thuật số.

Đề tài nhằm nghiên cứu, xác định đầy đủ, chính xác: bản chất của tài sản ảo, tiền mã hóa theo kinh nghiệm nước ngoài và thực tiễn Việt Nam; mối quan hệ với tài sản thực, tiền thực; và vai trò của tài sản ảo, tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa và tác động của tài sản ảo, tiền mã hóa đối với pháp luật.

Đề án cũng nhằm đề xuất các nhiệm vụ, công việc cụ thể và định hướng xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tài sản ảo, tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa nhằm kiểm soát các rủi ro liên quan nhưng không ảnh hưởng đến sự phát triển của CNTT và thương mại điện tử; phân công trách nhiệm và lộ trình thực hiện cho các bộ, ngành liên quan để xử lý các vấn đề liên quan.

Ngoài ra, tại Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, được phê duyệt ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì nghiên cứu, tạo và thí điểm sử dụng tiền mã hóa dựa trên công nghệ blockchain vào năm 2021-2023.