/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Terra đề xuất đốt UST còn lại - HiddenGem Team

Terra đề xuất đốt UST còn lại

News

Terra đề xuất đốt UST còn lại

News

Terra đề xuất đốt UST còn lại

News

Một đề xuất mới được thêm vào  kế hoạch giải cứu UST của Do Kwon được tiết lộ. Đề xuất, có tên là “Agora” tập trung vào các điều chỉnh các thông số mint và burn của UST. Cuộc bỏ phiếu hiện đang được tiến hành, với tổng số phiếu bầu là 452.31M (trong số 515.46M) được phân bổ như: 62% ủng hộ, 36.82% bỏ phiếu trắng và 0.57% số phiếu bầu là “không”.

Các điểm chính của kế hoạch được đề xuất là tăng BasePool từ 50M lên 100M SDR và ​​giảm PoolRecoveryBlock từ 36 xuống 18 khối.

Do những điều chỉnh này, công suất mint tiền sẽ tăng từ $293M lên khoảng $1.200M. Kết quả sẽ giúp đẩy nhanh UST ra khỏi hệ thống, giảm chênh lệch hoán đổi và áp lực lên chốt UST.

Con số này làm tăng tổng cộng 371.29M UST, với tổng số tiền đã burn là 1.388.233.195. Tóm lại, TFL tin rằng việc tái cân bằng các nhóm sẽ tiết kiệm được UST.

Bài viết ch nhm mc đích cung cp thông tin. Cm ơn các bn đã xem.