/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
layer 1 Archives - HiddenGem Team
Layer 1 là gì ?

Layer 1 là gì ?

Giới thiệu Layer 1 là một nền tảng chẳng hạn như Bitcoin, BNB Chain hoặc Ethereum và cơ sở hạ tầng cơ bản của nó. Các layer 1 có thể xác thực và hoàn thiện các giao dịch mà không cần mạng khác. Việc cải thiện khả năng mở rộng của layer 1 là rất khó, như chúng ta đã...