/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
GRT Archives - HiddenGem Team
The Graph – Google trên Blockchain

The Graph – Google trên Blockchain

Khi The Graph (GRT) được giới thiệu vào tháng 7 năm 2018, mục tiêu của dự án là xây dựng một giao thức lập chỉ mục phi tập trung cho Web3. Giao thức là cơ sở hạ tầng cốt lõi cho Web3, một thành phần cần thiết để cung cấp các ứng dụng phi tập trung với hiệu suất cấp...