/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
RSS3 - Bộ xử lý thông tin phi tập trung của Web 3.0 - HiddenGem Team

RSS3 – Bộ xử lý thông tin phi tập trung của Web 3.0

News

RSS3 – Bộ xử lý thông tin phi tập trung của Web 3.0

News

RSS3 – Bộ xử lý thông tin phi tập trung của Web 3.0

News

Các nhà phát triển đằng sau dự án lưu ý rằng việc triển khai RSS3 có thể mất từ ​​sáu đến tám tháng.

Really Simple Syndication (RSS), giao thức phân phối thông tin đầu tiên được áp dụng rộng rãi trên internet, đã được thiết lập để đưa vào Web3 với một decentralized information processing (giao thức xử lý thông tin phi tập trung) được gọi là RSS3.

Trong White Paper phát hành hôm thứ Hai, RSS3 có kế hoạch đưa ra bản cập nhật nguồn dữ liệu internet phổ biến của mình lên Web3. RSS3 cung cấp cho mọi thực thể một tệp RSS3 sẽ hoạt động như dữ liệu nguồn và được cập nhật liên tục. Sau đó, tệp dữ liệu nguồn có thể được sử dụng như một tập hợp của tất cả các hoạt động mạng, có thể được sử dụng để xây dựng phương tiện truyền thông xã hội, nội dung social, trò chơi và các ứng dụng theo hướng dữ liệu. Dữ liệu nguồn sẽ có quyền kiểm soát thông tin nào được phát đi và thông tin nào được giữ kín.

RSS là một tệp nguồn cấp dữ liệu chứa tóm tắt các cập nhật của trang web. Các tệp nguồn cấp dữ liệu này có nghĩa là được phân cấp và đóng một vai trò quan trọng trong việc trao đổi thông tin trên internet. Tuy nhiên, sự độc quyền của các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web tập trung đã dẫn đến việc tạo ra RSS3 phi tập trung.

Theo White Paper thì việc xây dựng một giao thức xử lý thông tin phi tập trung từ đầu là một nhiệm vụ khá phức tạp và có thể mất thêm sáu đến tám tháng để xây dựng các nút RSS3. Các nhà phát triển cũng đang trong quá trình xây dựng một hệ thống tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) nhưng việc phân quyền thực sự sẽ mất nhiều thời gian.

Dự án đã hợp tác với Ethereum, Arweave, Polygon, Binance Smart Chain, Arbitrum, Avalanche, Flow và xDai Chain để triển khai giao thức trên các mạng phi tập trung khác nhau. Và đã thực hiện hai vòng gọi vốn cho đến nay với sự tham gia của các quỹ như Coinbase Ventures, Dapper Labs, Dragonfly Capital, Fabric Ventures và một số quỹ khác.