/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Near Landscape W4.04 - HiddenGem Team

Near Landscape W4.04

Ecosystem

Near Landscape W4.04

Ecosystem

Near Landscape W4.04

Ecosystem

Ngân hàng Decentral ra mắt $ USN (một Stablecoin của NEAR)

Ngân hàng Decentral thông báo ra mắt semi-algorithmic stablecoin đầu tiên của mình. USN là một native stablecoin của NEAR được soft-peg với Đô la Mỹ, được hỗ trợ bởi Quỹ dự trữ có chứa NEAR, cùng với USDT. Các cơ chế ổn định cốt lõi của USN bao gồm chênh lệch giá trên chuỗi và Quỹ dự trữ tự cân đối dựa trên the Currency Board Principle. Kết hợp tiềm năng tăng trưởng của UST và sự bảo vệ vững chắc của FRAX

USN được định vị là một trong những cách hiệu quả nhất để thanh khoản trong hệ sinh thái NEAR.

Trong tương lai gần, người dùng có thể mong đợi USN sẽ được tích hợp trên CEX cũng như các chuỗi khác. Sau này , USN cũng có thể được tích hợp ở cấp độ giao thức như một tài sản gốc trên NEAR, sẽ được sử dụng để thanh toán phí gas và lưu trữ.

Lộ trình USN và thông tin về staking, farming :

Giai đoạn 1 : Decentral Bank nhận được một khoản tài trợ để hỗ trợ giai đoạn khởi động và thanh khoản ban đầu trên Ref Finance.

Giai đoạn 2 : Tích hợp USN trên các giao thức khác nhau trong hệ sinh thái NEAR.

Giai đoạn 3 : Tích hợp USN trên CEXs.

Giai đoạn 4 : Mở rộng đa chuỗi

Giai đoạn 5 : Tích hợp cấp độ giao thức của USN làm tài sản gốc trên NEAR để được sử dụng làm phí lưu trữ và phí gas.

APY hơn 20% sẽ dành cho những người cho vay đầu tiên , những người sở hữu USN qua các giao thức cho vay trên NEAR và Aurora như Aurigami, Bastion, Burrow sẽ nhận rewards hơn $10M được phân phối hàng tháng

APY của USN sẽ luôn tối thiểu là 11% tương đương với APY trên NEAR hiện tại vì Decentral Bank DAO có thể bỏ phiếu để Stake số NEAR được lock để mint USN

Cập nhật appchains trên octopus network

Updating appchains on @oct_network, including 3 running appchains & 6 appchain candidates. The unlimited compatibility and scalability of Octopus Network set the foundation for more and more appchains to be built.

#Nearinsider #NEAR #OctopusNetwork

Bao gồm 3 appchains đang chạy và 6 appchain ứng viên. Khả năng tương thích và khả năng mở rộng không giới hạn của Mạng Octopus đặt nền tảng cho ngày càng nhiều appchains được xây dựng.

Raiz Vertical Farms Nhận tài trợ của Quỹ NEAR

Với sự tích hợp NEAR, Raiz hướng tới:

  • Trở thành trang trại được mã hóa đầu tiên trên toàn thế giới
  • Phát triển không gian Tài chính Tái tạo (ReFi) với các sáng kiến ​​mới tích cực với khí hậu
  • Tăng khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm của họ bằng cách tích hợp các chỉ số trên chuỗi
  • Dân chủ hóa quyền tiếp cận đầu tư tác động cho các nhà đầu tư bán lẻ, cho phép mọi người đầu tư vào các trang trại từ mọi nơi trên thế giới.

Tổng hợp các quỹ raised được trên NEAR và AURORA

TVL trên Ref finance có sự đột biến

Image

Trong khi thị trường đang xấu và không ổn định. TVL trên REF vẫn đang tăng nhanh

Cập nhật ngày 28 tháng 4 năm 2022 Khối lượng 24h trên REF tăng 14% trên tổng số $62,88M , TVL 1 ngày tăng 30%, 7 ngày là 36% và trong 1 tháng là 136% . Điều này khiến REF dominance trên NEAR tăng lên 53%

Cơ cấu chia sẻ lợi nhuận trên REF phân chia tỷ lệ rất hợp lý, vừa thúc đẩy liquidity providers cung cấp thanh khoản cho các pool, vừa mở rộng phạm vi người dùng thông qua phí giới thiệu và phát triển hệ sinh thái.

Image