/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
GIỚI THIỆU VỀ ỦY BAN QUẢN TRỊ CỘNG ĐỒNG KONOMI - HiddenGem Team

GIỚI THIỆU VỀ ỦY BAN QUẢN TRỊ CỘNG ĐỒNG KONOMI

News

GIỚI THIỆU VỀ ỦY BAN QUẢN TRỊ CỘNG ĐỒNG KONOMI

News

GIỚI THIỆU VỀ ỦY BAN QUẢN TRỊ CỘNG ĐỒNG KONOMI

News

Với số lượng người theo dõi Konomi vượt quá 60.000 trên tất cả các nền tảng truyền thông xã hội lớn, chúng tôi nhận ra rằng đã đến lúc thành lập Ban quản trị cộng đồng Konomi. Việc thành lập Ban quản trị cộng đồng Konomi sẽ là một cột mốc quan trọng trong việc chuyển đổi Konomi từ bán tập trung sang phi tập trung hoàn toàn. Khi giai đoạn phát triển sản phẩm Konomi hoàn tất, chúng tôi sẽ giải thể Ban quản trị cộng đồng Konomi và để cộng đồng thực hiện phi tập trung hoàn toàn. Hiện tại, Hội đồng Quản trị Cộng đồng Konomi, cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong cộng đồng Konomi, sẽ chịu trách nhiệm quản lý các chương trình cho vay và Oracle của Konomi.

Về mặt tổ chức, Ủy ban Quản trị Cộng đồng Konomi sẽ bao gồm ba bộ phận, đó là Ủy ban Kỹ thuật, Ủy ban Tài chính và Ủy ban Phân bổ Doanh thu. Mỗi ủy ban sẽ bao gồm năm thành viên thường trực, bao gồm các chuyên gia nhóm Konomi, cố vấn chuyên gia và đại diện cộng đồng. Mỗi đề xuất sẽ cần sự chấp thuận của ít nhất ba thành viên thường trực.

CTO Konomi sẽ đứng đầu Ủy ban Công nghệ, trong khi CEO đứng đầu Ủy ban Tài chính và COO sẽ đứng đầu Ủy ban Phân bổ Doanh thu. Đồng thời, nhóm Konomi sẽ chủ động liên hệ với các tổ chức đầu tư hàng đầu trong hệ sinh thái Polkadot và mời họ cử đại diện làm cố vấn chuyên môn cho ủy ban. Cuối cùng, chúng tôi sẽ chọn đại diện cộng đồng từ các ứng cử viên gửi CV của họ cho chúng tôi thông qua quy trình bỏ phiếu cộng đồng và các ứng cử viên thành công sẽ nhận được tiền thưởng token hàng tháng.

Về quy trình quản trị, Ủy ban Quản trị sẽ chịu trách nhiệm quản lý các chế độ cho vay và Oracle. Ủy ban Phân bổ Doanh thu sẽ tính toán doanh thu của tất cả các dự án Konomi hàng tháng và xác định số tiền và phương pháp phân bổ doanh thu. Đối với cho vay, Ủy ban Tài chính sẽ bỏ phiếu về Hệ số tài sản thế chấp ban đầu, Lãi suất cơ bản, Hệ số nhân và các thông số khác của mô hình lãi suất cho từng loại tiền tệ. Đồng thời, ủy ban cũng sẽ xử lý các đề xuất do cộng đồng đệ trình trong hoạt động để sửa đổi các tham số, thêm hoặc xóa nhiều loại tiền tệ, v.v. Đối với Oracle, vì việc quản trị Oracle sẽ tập trung nhiều hơn vào các khía cạnh kỹ thuật, dự án Oracle sẽ chủ yếu được xử lý bởi Ủy ban Kỹ thuật, chịu trách nhiệm thực hiện quy trình xác nhận và xử lý các sự kiện bất ngờ với biến động lớn về giá tiền tệ.

Ủy ban Quản trị Cộng đồng Konomi dự kiến sẽ thành lập vào cuối tháng 10 và chúng tôi tin rằng đây sẽ là thành phần quan trọng nhất trong quản trị cộng đồng của Konomi ở giai đoạn này và cũng là một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ bán tập trung sang phân cấp hoàn toàn.