/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Ethereum fees giảm 53% - HiddenGem Team

Ethereum fees giảm 53%

News

Ethereum fees giảm 53%

News

Ethereum fees giảm 53%

News

Phí trung bình của Ethereum đã giảm xuống mức thấp nhất trong 30 ngày là 0.0096 ETH ($24.64) cho mỗi giao dịch. Phí trung bình (Average-sized fee – ASF) trên Ethereum chưa từng chạm mức này kể từ ngày 1/1/2022, mỗi lần chuyển sẽ tốn $25.75. Vào ngày 10 tháng 1, ASF trên Ethereum ở mức $52.46, đã giảm 53.03% so với hiện tại.

MSF (Median-sized fees) trên Ethereum là $29.92 cho mỗi lần chuyển (ngày 10/1) trong khi hôm nay MSF nằm trong khoảng $8.37 đến $10.82, thấp hơn 63.83% so với ngày 10/1.

Các số liệu của Ll2fees.info cho thấy MSF trên Ethereum ngày hôm nay là $8.37 để gửi ETH, $19.14 để gửi token và để swap token tốn $41.87. Polygon Hermez là L2 có mức phí giao dịch rẻ nhất hiện nay với $0.25 mỗi lần chuyển.

Phí của Loopring là $0.29, Zksync là $0.37, Optimistic là $1.75, Arbitrum là $1.91 và Boba Network L2 là $2.24 cho mỗi lần chuyển. Để swap token, Loopring tốn $0.65, Zksync là $0.90, Optimistic là $2.58, Boba Network là $2.94 và Arbitrum là $3.30 cho mỗi giao dịch.

ASF trên Ethereum đã không dưới $1 kể từ giữa tháng 11/2020. MSF trên Ethereum cũng dưới $1 cho mỗi lần chuyển vào thời điểm đó.