/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Cơ quan quản lý tài chính FSMA điều chỉnh lại các dịch vụ trao đổi Crypto - HiddenGem Team

Cơ quan quản lý tài chính FSMA điều chỉnh lại các dịch vụ trao đổi Crypto

News

Cơ quan quản lý tài chính FSMA điều chỉnh lại các dịch vụ trao đổi Crypto

News

Cơ quan quản lý tài chính FSMA điều chỉnh lại các dịch vụ trao đổi Crypto

News

Các nhà cung cấp dịch vụ Crypto phải đáp ứng 7 điều kiện sau để được thành lập dưới hình thức công ty là số vốn tối thiểu khoảng $52.725 (50.000 EUR).

Một quy tắc mới được áp đặt bởi cơ quan quản lý tài chính của Bỉ, Cơ quan Dịch vụ Tài chính và thị trường (FSMA) sẽ yêu cầu các sàn giao dịch crypto và dịch vụ ví giám sát trong khu vực phải đăng ký trong một thời hạn rõ ràng.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, các cá nhân và tổ chức hợp pháp muốn cung cấp dịch vụ trao đổi crypto hoặc ví lưu ký ở Bỉ sẽ phải đăng ký trước, theo thông tin được FSMA công bố.

 


Các doanh nghiệp crypto ở Bỉ đã hoạt động trước khi có thông báo chính thức này theo luật yêu cầu phải thông báo cho FSMA về việc thực hiện hoạt động của cty trong vòng hai tháng tới, trước ngày 1 tháng 7. Ngoài việc tiết lộ hoạt động, các doanh nghiệp hiện tại đã có bốn tháng, tức là trước ngày 1 tháng 9, để đăng ký là doanh nghiệp được quản lý với cơ quan quản lý tài chính. Để duy trì đăng ký hoạt động với FSMA, các nhà cung cấp dịch vụ crypto phải đáp ứng bảy điều kiện bao gồm được thành lập dưới hình thức công ty với số vốn tối thiểu khoảng $52.725 (50.000 EUR). FSMA dự kiến ​​sẽ xử lý đơn đăng ký trong vòng ba tháng, xem xét tất cả thông tin bắt buộc đã được cung cấp. Sau khi đăng ký thành công, các nhà cung cấp dịch vụ crypto sẽ nhận được một số đăng ký duy nhất, còn gọi là số công ty, phải được sử dụng trong tất cả các tương tác tiếp theo với FSMA.