Umee là cơ sở hạ tầng phi tập trung cho các tương tác cross-chain giữa các mạng. Umee kết nối người dùng để tạo các vị thế lending và borrowing, di chuyển vốn qua các chains, khám phá các cơ hội lợi nhuận mới và khám phá các ứng dụng DeFi một cách liền mạch và không...