PSWAP Archives - HiddenGem Team

PSWAP

PSWAP Reward Phần 2: SORA Token Bonding Curve

Các điểm chính: Token bonding curve là một smart contract nắm giữ tài sản của các loại tiền tệ dự trữ để cho phép khả năng dự đoán định hướng dẫn dắt giá cho token XOR.Khi ra mắt SORA v2 network, sẽ có 350.000 XOR phát hành và sẽ không có bất kỳ khoản dự trữ nào.Để hỗ...