BitGo tích hợp CSPR, cung cấp quyền lưu ký tài sản kỹ thuật số cấp. Việc tích hợp CSPR trên BitGo mở rộng quyền truy cập của tổ chức vào hệ sinh thái Casper, đẩy nhanh việc áp dụng blockchain layer-1 phi tập trung và an toàn của Casper. Giám sát và tuân thủ tài sản kỹ...