Các nhà đầu tư của Blizzard Fund bao gồm Avalanche Foundation, Ava Labs, Polychain Capital và Three Arrows Capital. Avalanche Foundation đã ra mắt Blizzard, một quỹ hơn $200M dành riêng cho việc tăng tốc phát triển, tăng trưởng và đổi mới trong hệ sinh thái của các...