/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Binance Smart Chain (BSC) đổi tên thành BNB Chain - HiddenGem Team

Binance Smart Chain (BSC) đổi tên thành BNB Chain

News

Binance Smart Chain (BSC) đổi tên thành BNB Chain

News

Binance Smart Chain (BSC) đổi tên thành BNB Chain

News

Binance Chain và Binance Smart Chain (BSC) sẽ trở thành BNB Chain. Sự chuyển đổi làm nổi bật mối liên hệ của BSC với BNB token và hệ sinh thái BNB. Theo bước chân của nhiều dự án được cộng đồng hỗ trợ khác, BNB đã và đang trên hành trình phát triển của riêng mình để hướng tới sự đổi mới và phi tập trung lớn hơn, và BNB đã vượt qua Binance về các trường hợp sử dụng.

BNB, viết tắt của “Build and Build” (trước đây gọi là Binance Coin), là blockchain gas token “cung cấp năng lượng” cho các giao dịch trên BNB Chain.
BNB Chain bao gồm:

  • BNB Beacon Chain (trước đây là Binance Chain) – BNB Chain Governance (Staking, voting)
  • BNB Smart Chain (BSC) (Trước đây là Binance Smart Chain) – Tương thích với EVM, các lớp đồng thuận và với các trung tâm cho multi-chains.

BNB Chain vẫn là một hệ sinh thái dựa trên cộng đồng, nguồn mở và phi tập trung. Thông qua khái niệm MetaFi ( “Meta” cho siêu dữ liệu và “Fi” cho DeFi) , cộng đồng BNB Chain sẽ hướng tới việc xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp sức mạnh cho nền kinh tế ảo song song của thế giới.