/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Binance bảo đảm Quỹ tài sản bảo mật cho người dùng (SAFU) trị giá $1B - HiddenGem Team

Binance bảo đảm Quỹ tài sản bảo mật cho người dùng (SAFU) trị giá $1B

News

Binance bảo đảm Quỹ tài sản bảo mật cho người dùng (SAFU) trị giá $1B

News

Binance bảo đảm Quỹ tài sản bảo mật cho người dùng (SAFU) trị giá $1B

News

Binance thông báo rằng họ đã cập nhật Quỹ tài sản bảo mật cho người dùng (Secure Asset Fund for Users- SAFU) trị giá $1B. Người dùng có thể xem ví của SAFU trên wallet address 1 wallet address 2

Binance kêu gọi tất cả CEXs công bố địa wallet addresses quỹ bảo hiểm của họ, vì nó sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ sinh thái và chứng minh cho các chính phủ, cơ quan quản lý và các bên liên quan quan trọng cam kết tập thể để duy trì sự tin cậy, tính toàn vẹn và minh bạch trong hệ sinh thái crypto.

SAFU là quỹ bảo hiểm khẩn cấp được Binance thành lập vào tháng 7 năm 2018 nhằm bảo vệ quyền lợi của người dùng. Khi quỹ được thành lập, Binance bắt đầu phân bổ 10% tất cả phí giao dịch để tăng nó lên một mức khá lớn nhằm bảo vệ quyền lợi của người dùng. Trong tương lai, Binance sẽ tiếp tục theo dõi quy mô của SAFU để đảm bảo quy mô quỹ vẫn đủ để bảo vệ lợi ích của người dùng.