/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
AuroraDAO Phê Duyệt $AURORA Token - HiddenGem Team

AuroraDAO Phê Duyệt $AURORA Token

News

AuroraDAO Phê Duyệt $AURORA Token

News

AuroraDAO Phê Duyệt $AURORA Token

News

AuroraDAO phê duyệt $AURORA Token để đảm bảo quản lý và phát triển dự án hiệu quả hơn.

AuroraDAO đã phê duyệt việc tạo token dự án chính thức. AURORA Token có tổng nguồn cung là 1 tỷ. Mạng lưới triển khai là Ethereum được kết nối với NEAR và Aurora bằng cách sử dụng Rainbow Bridge.

Ngày ra mắt token chính thức sẽ là ngày IDO. Các thông số IDO được DAO phê duyệt trong một cuộc bỏ phiếu bổ sung.

Token Use Case

$AURORA là một token quản trị, một phần của  được phân bổ cho Community Treasury. Treasury được sử dụng để tài trợ cho các dự án hiện có và các đề xuất dự án thông qua nền tảng kiểu Kickstarter: các dự án đang gửi đơn đăng ký, trong khi người dùng bỏ phiếu cho chúng. Các chi tiết của nền tảng sẽ do DAO quyết định.

Một số sáng kiến ​​có thể được thực hiện hoặc có thể không được thực hiện, theo quyết định của AuroraDAO:

 • $AURORA token staking
 • Incentives cho token holders tham gia bỏ phiếu với việc phân bổ $AURORA từ Community Treasury
 • Phí chuyển Rainbow Bridge
 • Phí chuyển tiền nhanh Rainbow Bridge
 • Phí thực hiện bổ sung hợp đồng Aurora
 • Aurora validator dịch vụ pool giao dịch riêng
 • Farming các khoản tiền bị khóa trong các Rainbow Bridge connectors.

Tokenomics

Một phần của các token sẽ bị khóa và phải tuân theo một kế hoạch unlock sẽ do DAO xác định. Phần còn lại của các token sẽ được sử dụng trong các sáng kiến ​​khác nhau để phát triển hệ sinh thái NEAR và Ethereum với sự trợ giúp của các giải pháp Aurora.

AURORA Token Allocation

 • 20% (200M): unlocked, kept  – Community Treasury.
 • 16% (160M): locked, transferred – Aurora Labs ưu đãi dài hạn. Các token cũng có thể phải tuân theo chương trình đánh giá được xác định bởi Aurora Labs.
 • 9% (90M): locked, transferred – Các nhà đầu tư  private round của Aurora Labs. Các   token này phải tuân theo kế hoạch unlock.
 • 3% (30M): unlocked, transferred – được phân bổ cho Aurora Labs để phân phối cho hệ sinh thái NEAR trong ba năm tới. Các token này phải được phân phối tuyến tính đồng đều cho những delegators của Aurora validator. Aurora validator nên chuyển sang sơ đồ hoạt động sau: phí phải bằng 30%, với 10% bị burn và 20% được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của Rainbow Bridge và Aurora RPC.
 • 2% (20M):  locked, transferred –  những người đóng góp sớm cho Aurora. Phân bổ phải được cung cấp bởi NEAR Foundation. Các token này phải tuân theo kế hoạch unlock. NEAR Foundation có thể triển khai kế hoạch vesting cho các token này.
 • 1% (10M): unlocked, transferred – được phân bổ cho Aurora Labs để được sử dụng làm ưu đãi cho các cố vấn dự án.
 • 1% (10M): unlocked, transferred – được phân bổ cho Aurora Labs để sử dụng cho việc bootstrapping hệ sinh thái Aurora. Các token này nên được sử dụng cho IDO (bán công khai thông qua một hoặc nhiều DEX), triển khai các pools trên AMM (được phù hợp bởi quỹ riêng của Aurora Labs bằng stablecoins hoặc NEAR toekn), tạo thị trường, quan hệ đối tác ban đầu và các hoạt động khác được xác định bởi Aurora Labs. Các thông số IDO phải được DAO chấp thuận.
 • 48% (480M): unlocked, kept – được giữ trên số dư DAO cho các dự án trong tương lai.

Việc ra mắt Aurora token sẽ hỗ trợ sự phát triển của dự án và phát triển hơn – nhiều giải pháp của nó thông qua sự quản lý hiệu quả hơn của DAO.